Videa enbu

Asakusa kobudo taikai 2019

Yukihiro Sugino sensei, Ulf Rott sensei – Kenjutsu (omote, gogyo), Bojutsu, Naginatajutsu

Yukihiro Sugino sensei – Iaijutsu

Asakusa kobudo taikai 2018

Meiji jingu enbu 2017

Iaijutsu

Naginatajutsu – Osawa sensei, Hideo Sugino

Ryoto – Hideo Sugino, Iwata sensei

Yoshio Sugino – Iaijutsu reishiki

Yukihiro Sugino, Iwata sensei – Iaijutsu

Reiho, Kusanagi no ken
Nukitsuke no ken
Nukiuchi no ken
Ukken

1995 Yoshio Sugino – Iaijutsu, Sojutsu (2:57)

1994 Yoshio Sugino – Gogyo no tachi

https://www.youtube.com/watch?v=pEeRLD8q4IY

Yoshio Sugino – Iaijutsu, Naginatajutsu

1950 Kobujutsu enbu, Yoshio Sugino – Shurikenjutsu, Naginatajutsu

1931 Katori Shinto Ryu enbu – Kenjutsu, Ryotojutsu